ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για την πλειοψηφία του πληθυσμού στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες.

Τα τελευταία χρόνια, η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να κατανοήσει τις μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο τουριστικού προϊόντος  έχει οδηγήσει σε σωρεία λαθών και παραλείψεων στον τομέα της καθαριότητας, του κυκλοφοριακού, του νερού κ.ά. ενώ δεν έχει γίνει καμία απολύτως προσπάθεια να εκπονηθεί ένας σοβαρός Στρατηγικός Σχεδιασμός για τον τουρισμό που θα περιλαμβάνει το Χωροταξικό, τις τουριστικές υποδομές, τους ανθρώπινους πόρους και πώς εκείνοι θα πρέπει να κατανεμηθούν, το marketing και κυρίως την τουριστική χωρητικότητα.

Αντίθετα, η απερχόμενη δημοτική αρχή, από έλλειψη τουριστικής πολιτικής, δημιούργησε  διενέξεις ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες και επαγγελματίες στο θέμα του κυκλοφοριακού αλλά και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων κινούμενη μόνο από πελατειακό μικροπολιτικό συμφέρον.

Ο Τουρισμός, που προτείνεται να είναι ο κύριος παραγωγικός πυλώνας στο αναπτυξιακό υπόδειγμα του Δήμου μας, πρέπει να οργανωθεί και να ενισχυθεί ώστε να αποτελέσει ένα ποιοτικό, ήπιο, βιώσιμο, ισόρροπο πρότυπο ανάπτυξης και απασχόλησης:

 • Με τη δημιουργία νέων καινοτόμων μικτών τουριστικών προϊόντων που ενσωματώνουν την κυκλαδίτικη παραγωγική πολιτιστική ταυτότητα
 • Με συνέργειες ανάμεσα στα νησιά, το Δήμο και τους επαγγελματικούς κλάδους (ξενοδόχοι, εστίαση κ.λπ.)
 • Με δημιουργία δομών και μηχανισμών (δικτυώσεις, clusters, Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας)
 • Με διασύνδεση των τοπικών ιδιαίτερων στοιχείων (δημιουργία κοινών πεζοπορικών διαδρομών, ενίσχυση κοινών γαστρονομικών δράσεων και κυκλαδικών φεστιβάλ)
 • Με σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την τουριστική δραστηριότητα (συμμετοχή επισκεπτών στην τοπική καθημερινότητα, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αγροτουρισμός)
 • Με υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τοπικά
 • Με αυστηρή προστασία παραλιών, αμμοθινών και των πολύτιμων ευαίσθητων οικοσυστημάτων και ιστορικών μνημείων αλλά και ταυτόχρονη ανάδειξή τους

Προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελούν:

 • Η κατάρτιση τοπικών χωροταξικών, που θα αποσαφηνίζουν τις χρήσεις γης και τις δυνατότητες τουριστικής ή άλλης εκμετάλλευσης του φυσικού χώρου
 • Ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας των νησιών σε σχέση με τους πόρους και τις δυνατότητες συνεχούς αύξησης επισκεπτών, η διαθεσιμότητα βασικών υποδομών όπως οι παροχές υγείας, το νερό, τα απορρίμματα
 • Η εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση των απασχολούμενων με τον τουρισμό κατοίκων στα νέα εργαλεία και στις νέες τάσεις της αγοράς, η καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης
 • Η δημιουργία άλλων υποδομών, όπως συντήρηση και χάραξη νέων μονοπατιών, ανάδειξη αρχαιολογικών τόπων, και αρχιτεκτονικών συνόλων στους παραδοσιακούς οικισμούς, που θα προσφέρουν αξιοποιώντας το απαξιωμένο οικιστικό απόθεμα, νέα καταλύματα και θα καλύψουν ανάγκες στέγης σε περιόδους αιχμής

Για τους παραπάνω στόχους η νέα δημοτική αρχή μπορεί να αναπτύξει σύγχρονα εργαλεία υλοποίησης, όπως:

 • Ο προσδιορισμός του brand name της περιοχής
 • Η υποστήριξη κάθε είδους εναλλακτικού τουρισμού, σαν βασικού πυλώνα ισόρροπης ανάπτυξης (γαστρονομικού, ιστορικού, φυσιολατρικού, ιστορικού, θρησκευτικού, αθλητικού, πεζοπορικού, διαφόρων σπορ κ.λπ.), με συμμετοχή στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων και στο Εθνικό Μητρώο μονοπατιών, με τις ανάλογες υποδομές.
 • Η αναβάθμιση της Τουριστικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμό του ρόλου της
 • Η δημιουργία Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.