Εδραίωση ενός δημοκρατικού Δήμου, λειτουργικού και αποτελεσματικού

 Εδραίωση ενός δημοκρατικού Δήμου, λειτουργικού και αποτελεσματικού

Ο  Δήμος είναι το «Κυβερνείο» των νησιών μας. Αποτελεί το κοντινότερο στον πολίτη επίπεδο διακυβέρνησης. Από τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητά του εξαρτάται η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας και κατά συνέπεια η ομαλή διαβίωση και η ποιότητα ζωής των δημοτών. Πολιτική επιλογή και κορυφή των  προτεραιοτήτων μας αποτελεί η δημοκρατική λειτουργία του Δήμου, με εξασφαλισμένη την ουσιαστική συμμετοχή των δημοτών και τον έλεγχο από αυτούς.

Για την επιτυχία των διακηρυγμένων στόχων μας, πρέπει να αλλάξει  η σχέση Δήμου – Πολίτη. Ο Δήμος πρέπει να γίνει το σπίτι κάθε πολίτη, το κοινό μας σπίτι. Ο δημότης να βρίσκει συμπαράσταση σε κάθε του ζήτημα, με σαφήνεια, ταχύτητα και διαφάνεια  μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και όσες θα δημιουργήσουμε για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή του. Η βελτίωση της διοικητικής επάρκειας  του Δήμου επιτυγχάνεται με:

  1. Την ουσιαστική λειτουργία των τοπικών – κοινοτικών συμβουλίων. Κάθε νησί και κοινότητα  αξιολογεί τις ανάγκες του  και διαμορφώνει τις προτεραιότητές του, οι οποίες αποτυπώνονται στους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και τίθενται σε διαδικασία επίλυσης και υλοποίησης. Ενεργοποιούνται οι τοπικές κοινωνίες και προτρέπονται στην άμεση συμμετοχή στα κοινά μέσα από τις  λαϊκές συνελεύσεις και την ουσιαστική λειτουργία του θεσμού της  διαβούλευσης.
  2. Την αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαφανή κατάρτιση της ημερήσιας διάταξής του, που προϋποθέτει την  πλήρη τεκμηρίωση των προς συζήτηση θεμάτων καθώς και την έγκαιρη σχετική ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και των λοιπών ενδιαφερομένων και σχετιζομένων με τα προς συζήτηση θέματα. Θα διασφαλίζεται η δημοκρατική του λειτουργία και θα είναι ευπρόσδεκτοι οι δημότες να καταθέτουν τις απόψεις τους και να εισφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για τη λήψη αποφάσεων ουσιαστικών και ευρύτερα αποδεκτών. Καθιέρωση ειδικών θεματικών και ενημερωτικών συνεδριάσεων για την πορεία του δημοτικού έργου.
  3. Την ουσιαστική και τακτική λειτουργία των διαφόρων επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου (επιτροπή νεολαίας, διαβούλευσης, τουρισμού, παιδείας, πρωτογενούς τομέα κ.λπ.). Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί, λόγω της κλιματικής αλλαγής, στην επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις των επιτροπών θα αποτελούν οδηγό των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  4. Τη διαμόρφωση επαρκούς και λειτουργικού Οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) καθώς και την ορθολογική στελέχωση των τμημάτων και την δημιουργία τυχόν νέων, για την κάλυψη πιεστικών αναγκών, κυρίως στα θέματα  της ύδρευσης, καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, παρακολούθησης έργων, εκπόνησης μελετών κ.λπ.
  5. Την ενίσχυση υπηρεσιών, κυρίως στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, τεχνολογίας και πληροφορικής.
  6. Την σταδιακή καθιέρωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στη λειτουργία του Δήμου, μετατρέποντάς τον σε «έξυπνο Δήμο».
  7. Τη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, συνθηκών απρόσκοπτης απασχόλησης καθώς και προστασίας  των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων και τη συνεργασία με το συνδικαλιστικό όργανο των υπαλλήλων και εργαζόμενων.
  8.  Τη λειτουργία γραφείου δικαιωμάτων του Δημότη, μαζί με γραφείο πληροφοριών και παραπόνων, υποστηριζόμενο ηλεκτρονικά (διαδικτυακή πύλη). Τον προσδιορισμό ωραρίου ελεύθερης πρόσβασης του δημότη στις υπηρεσίες του Δήμου, στους αιρετούς και στο Δήμαρχο.
  9. Τη συνεργασία με άλλους  Δήμους σε κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα. Συμμετοχή σε Δίκτυα Δήμων σε Περιφερειακό, Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για κοινή δράση, χρηματοδότηση και βέλτιστες πρακτικές.