Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Για τη δημοτική παράταξη ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ το ζήτημα του Νερού είναι ουσιαστικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου, όχι μόνο για λόγους βιωσιμότητας αλλά και για την διατήρηση του επιπέδου της ποιότητας της ζωής του.

Το νερό δεν είναι ένας φυσικός πόρος προς άντληση, εκτροπή και επεξεργασία για χάρη της αλόγιστης ανθρώπινης κατανάλωσης. Η πολιτική αυτή αγνόησε την αξία των περιβαλλοντικών ορίων και οδήγησε σε τραγικά αδιέξοδα.

Στη Νάξο (περιοχή Τουμπακάδες) οι γεωτρήσεις από τα 50 μέτρα της δεκαετίας του 80, έφτασαν τα 600 μέτρα. Σαν τραγική συνέπεια της υπεράντλησης (3,00 Μμ3) αυτής, εμφανίστηκε η υφαλμύριση του υπόγειου υδροφορέα όπως στην περιοχή του λιβαδιού και όπως η μη αναστρέψιμη στην περιοχή Εγγαρών.

Η δημοτική παράταξη ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ εκτιμά ότι Νερό στη Νάξο έχουμε αρκετό, αλλά έλειψε η σωστή διαχείριση.

Η ανικανότητα της απερχόμενης δημοτικής αρχής δίψασε τους δημότες.

Ο καθαρός υδατικός πλούτος υπολογίζεται σε 21,οο Μm3. Από αυτά 3,00 συλλέγονται σε φράγματα, 3,50 αποθηκεύονται σε υπόγειους υδροφορείς και 14,5 φεύγουν στην θάλασσα. Η ζήτηση (άρδευση, ύδρευση, επιχειρήσεις, οικοδομές κ.λπ.  ανέρχεται σε περίπου 10,00 Μm3 ετησίως.

Στα πλαίσια λοιπόν μιας ορθολογικής διαχείρισης  πρέπει να θέσουμε σαν άμεσο στόχο την αποταμίευση σε επιφανειακούς ή υπόγειους  (με εμπλουτισμό) ταμιευτήρες τουλάχιστον 4,50 Μm3/έτος.

Η δημοτική παράταξη  ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ υποστηρίζει την:

  1. Άμεση κατασκευή του φράγματος του «Τσικαλαριού» (3,00 Μm3)
  2. Διαμόρφωση – κατασκευή μικρών ταμιευτήρων Νερού για τη συγκέντρωση των επιφανειακών απορροών. Η πρόταση προβλέπει  την κατασκευή 30 μικρών λιμνοδεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 6,50 Μm3 διάσπαρτες σε όλο το νησί.
  3. Με την κατασκευή του φράγματος Τσικαλαριού και των 30 μικρών λιμνοδεξαμενών, η Νάξος ως νησί  είναι σε θέση να υπερκαλύψει τις ανάγκες της και να διασφαλίσει και αυτές των λοιπών νησιών του δήμου με μεταφορά από Νάξο.

Μέχρι τότε, η νέα δημοτική αρχή θέτει στις άμεσες προτεραιότητές της:.

  1. Τη συγκρότηση Οργανισμού Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων των νησιών του δήμου μας,
  2. Την επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης από τα οποία κατά την ΕΥΔΑΠ – Νήσων/2013 διαρρέουν περίπου 50% της κατανάλωσης, περίπου 2,00 Μm3/έτος, δηλαδή ένα ολόκληρο φράγμα μεγέθους Φανερωμένης
  3. Την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων των βιολογικών για άρδευση ή εμπλουτισμό και επαναχρησιμοποίηση της δευτεροβάθμιας
  4. Τις ανάγκες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων (π.χ. Τουμπακάδες), από παρακείμενες Λεκάνες
  5. Την αξιοποίηση της προσφερόμενης τεχνολογίας για τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης και τη χρήση εξελιγμένων μεθόδων αρδεύσεων
  6. Ενδεχομένως την αξιοποίηση των προαναφερόμενων φραγμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
  7. Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και μάλιστα άμεσα, για την προστασία των αποθεμάτων και των πηγών, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα και παροχή.